Закони

ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ, СПОГОДБИ:  

1. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2015 г., доп. бр. 41 от 5.06.2015 г.
2. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 6.01.2015 г.
3. Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз (Загл. изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.)
4. Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
5. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
6. Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), в сила от 1.01.2015 г., доп. бр. 30 от 24.04.2015 г.
7. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), в сила от 30.06.2015 г.
8. Закон за митниците, в сила от 28.11.2014 г., бр. 42 от 9.06.2015 г.
9. Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили, в сила от 08.03.2011 г.
10. Наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържание и форма на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им
11. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 15.05.2015 г.
12. Закон за данъците върху доходите на физическите лица, промените са от 24.03.2015, в сила от 1.01.2014 г.
13. Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), в сила от 15.05.2015 г.
14. Закон за счетоводството, в сила от 1.01.2014 г.
15. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), изм. бр. 14 от 20.02.2015 г.
16. Административнопроцесуален кодекс, в сила от 25.03.2014 г.
17. Закон за административните нарушения и наказания, в сила от 1.01.2015 г.

18. Кодекс на труда – Пълен текст
19. Спогодби за Избягване на Двойно Данъчно Облагане (СИДДО)
20. Закон за Независимия Финансов Одит (ЗНФО)
21. Закон за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД)
22. Правилник за вписванията
23. Закон за регистър Булстат
24. Закон за търговския регистър
25. Търговски закон
26. Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията
27. Наредба № 1 от 14 Февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър
28. Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия
29. Закон за електранната търговия
30. Закон за потребителския кредит
31. Закон за туризма
32. Закон за задълженията и договорите
33. Закон за правната помощ
34. Закон за защита на конкуренцията
35. Класификация на икономическите дейности (КИД 2008) валиден за 2015г.

36. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В сила от 01.01.2016 г.
37. Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2016 г.
38. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г.
39. Закон за предотвратяване и установяване на конфликти на интереси.
40. ЗАКОН за чужденците в Република България.
41. ЗАКОН за авторското право и сродните му права.
42. ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа.
43. ЗАКОН за водите.
44. ЗАКОН за горите.
45. Закон за отнемане в полза на държавата на незконно придобито имущество.
46. Наказателен кодекс
47. Наказателно-процесуален кодекс
48. Граждански процесуален кодекс
49. Закон за насърчаване на инвестициите.
50. Закон за потребителския кредит.
51. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
52. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

 

Офис Консулт АД ООД® - Всички права запазени. All rights in it are reserved. SEO by The Viking